Geen producten (0)

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Papier Hier zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie:

https://www.papier-hier.nl/algemene-voorwaarden.html

 1. Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon die via de Papier Hier webshop met Papier Hier een overeenkomst aangaat of is aangegaan.
 2. Onder Producten worden alle Papier Hier artikelen verstaan, die Papier Hier in het verkoopassortiment van haar webshop heeft opgenomen.
 3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen Papier Hier en klant, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.
 4. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 5. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien Papier Hier daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 6. Indien ook Klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij Papier Hier hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
 7. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Papier Hier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Papier Hier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 8. Voor zover deze Voorwaarden zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Papier Hier de zijn vrijblijvend en Papier Hier behoudt zich, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.2, uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van klant door Papier Hier. Papier Hier is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Van der Linde dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Van der Linde.
 3. In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt.
 4. Leveringsvoorwaarden voor particuliere zendingen binnen nederland.
  Genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

Bij bestellingen,- worden €3,00 handlingkosten en € 6,95 verzendkosten in rekening gebracht.

5.Er kunnen toeslagen gelden voor het verzenden van meubilair, klei/steen, lijsten, grotere maten doeken en papier vanaf ca.70x100cm of langer dan 1,60cm. Ook bij zendingen naar onze waddeneilanden moeten wij een toeslag doorberekenen. Wij zullen u hierover vooraf informeren.

6.Papier hier  is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van klant zekerheid te eisen, dat aan betalingsverplichtingen wordt voldaan. Weigering van klant om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Van der Linde het recht haar verplichtingen op te schorten en geeft haar uiteindelijk het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 4. Levering

 1. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgeleverd.
 2. Wij leveren internationale zendingen enkel in overleg met de klant.
 3. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt klant hiervan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 4. Leveringen vinden plaats op het door Klant in zijn bestelling opgegeven adres tenzij nadien anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op Klant.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op klant over, indien Klant al het geen die de klant op grond van enige overeenkomst aan Papier Hier verschuldigd is, heeft voldaan. Daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen.
 2. Klant mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 6. Bedenktermijn en herroepingsrecht

 1. Klant is verplicht de zending direct na ontvangst te controleren en na te gaan of de geleverde Producten aan de koopovereenkomst beantwoorden. Indien producten hier onverhoopt niet aan voldoen, dient de klant dit binnen zeven (7) werkdagen na aflevering te melden.
 2. Voor transacties met consumentkopers, die via een webshop tot stand zijn gekomen, geldt dat klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
 3. Indien klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in 6.2. gebruik heeft gemaakt, zal Papier hier ervoor zorgdragen dat een eventueel vooruitbetaald aankoopbedrag minus een bijdrage in de verzendkosten binnen dertig (30) dagen na de herroeping aan klant wordt terugbetaald.

Artikel 7. Garantie

 1. papier hier garandeert dat de te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. Het afleverbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 3. Alle garantieverplichtingen van papier hier vervallen:

Indien er sprake is van normale slijtage;Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Papier hier of de fabrikant zijn verricht;Indien het factuurnummer van de originele factuur en het afleverbewijs niet kunnen worden overlegd;Indien er sprake is van gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming gebruiksaanwijzing of instructies corresponderend of onoordeelkundig gebruik;Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

 1. De Klant is verplicht het product aan Papier hier direct na ontdekking van het gebrek, met een nauwkeurige omschrijving van het gebrek, te retourneren op de door Papier hier aangegeven wijze om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, verplicht Papier hier zich de factuurwaarde te restitueren tenzij anders overeengekomen. Indien een klacht ongegrond is, zal een bijdrage van 10,00 voor verzend- en behandelingskosten in rekening gebracht worden aan Klant.

Artikel 8. Communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Papier hier, dan wel tussen Papier hier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Papier hier, is Papier hier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Papier hier.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft Papier hier, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Papier hier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Papier Hier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
 3. Als de overeenkomst door Papier Hier reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zal Klant de verkoopprijs van de geleverde Producten voldoen.

Artikel 11. Privacy statement

 1. Papier Hier zal de persoonsgegevens van Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy statement dat een onlosmakelijk onderdeel van deze voorwaarden uitmaakt.
 2. Het privacybeleid van Papier Hier voldoet tenminste aan hetgeen is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Facebook